Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Αριθ. 124512/Β7/4-8-14 (ΦΕΚ 2221/18-8-14) μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής (ΤΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) (συνεδρία 620/20.1.2014), και απόφαση της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του ΠΠ (συνεδρία 22.5.2014). To Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το έτος 2014-2015. Το ΠΜΣ στις ΒΙΕ υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΠ. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» στις εξής κατευθύνσεις: α) Περιβάλλον β) Κοινωνική Ιατρική

Χαρακτηριστικά

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής, καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι σπουδές διαρκούν 3 εξάμηνα
Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς 90 ECTS. Σε κάθε εξάμηνο θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τα επιλεγόμενα προκειμένου να συμπληρώσουν 30 ECTS ανά εξάμηνο. 1ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στη Προαγωγή Υγείας-Αγωγή Υγείας-Κοινωνική Ιατρική, Εισαγωγή στη Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας, Σεμινάρια στην Δημόσια Υγεία. Επιλεγόμενα Ιατρική Στατιστική- Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία, Εφαρμογές στην Αναλυτική Επιδημιολογία, Ειδικές Περιπτώσεις στην Επιδημιολογία, Δίκαιο Υγείας 2ο εξάμηνο Στο 2ο εξάμηνο ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει θα έχουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και τουλάχιστον ένα μάθημα από τα επιλεγόμενα της κατεύθυνσή τους. Κατεύθυνση I : Περιβάλλον Υποχρεωτικά Χημεία Περιβάλλοντος & Τοξικολογία, Μικροβιολογία Περιβάλλοντος, Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Πρακτική Εργασία Ι Κατεύθυνση II : Κοινωνική Ιατρική Υποχρεωτικά Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Διατροφή και Υγεία, Παγκόσμια Δημόσια Υγεία (Global Public Health), Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική, Οργάνωση Συστημάτων Υγείας & Πολιτικές Υγείας, Πρακτική Εργασία ΙΙ Κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Υγιεινή Τροφίμων, Ζωονόσοι / Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Βιοηθική, Οικονομικά της Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας & Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία, Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική, Σχεδιασμός Μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική Πρόταση 3ο εξάμηνο Διπλωματική εργασία