Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/20840 απόφαση (ΦΕΚ 2969/24.7.2018/τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.4.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018). Το ΠΜΣ στη «Δημόσια Υγεία – Public Health» υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Περιβάλλον  β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Κατηγορίες πτυχιούχων

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής, καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 

Διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Μετά από αίτηση του φοιτητή μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης, η οποία δεν προσμετρείται στη χρονική διάρκεια σπουδών. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Το μέτρο ισχύει μόνο για φοιτητές, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

/ στί ∙ γμα /
Κοινωνικό / στί ∙ γμα /
#StopStigma
#LoveMore
Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές όχι στις ομοιότητες. S. Corvey
Ας δούμε το διαφορετικό, διαφορετικά.

Ως επαγγελματίας υγείας οφείλεις να σβήσεις το τσιγάρο.
Απελευθερώσου από τα δεσμά της νικοτίνης. Ζήσε ελευθέρα. Σβήσε το τσιγάρο.
Γίνε πρότυπο συμπεριφοράς και υγείας για όλους. Σβήσε το τσιγάρο.
Νοσοκομεία χωρίς καπνό.

#κακοποίηση
#ποιότητα ζωής
#ασφάλεια
#κατάθλιψη
#ασθένεια
Νοιάζομαι Μοιράζομαι Ενεργώ
Στο επίκεντρο η Δημόσια Υγεία